Kategorie E-Sklepu

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
GALERIA SREBRA I ŚWIATŁA R&R

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy Galeria Srebra i Światła R&R dostępny pod adresem www.galeriarr.pl prowadzony jest przez Przemysława Rasza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Galeria Srebra i Światła R&R z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nawrot 4/II, nr NIP: 827 115 12 12, Regon: 731051773.
 2. Sklep internetowy Galeria Srebra i Światła R&R (dalej Galeria R&R) realizuje sprzedaż detaliczną przedmiotów za pośrednictwem sieci internetowej na podstawie zamówień składanych w sposób, o którym mowa w regulaminie.
 3. Galeria R&R prowadzi sprzedaż i dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zawarte w regulaminie określenie „przedmiot” oznacza rzecz ruchomą, uprzednio używaną (antyk), będącą przedmiotem zorganizowanego handlu w Galerii R&R.
 5. Przed złożeniem zamówienia w jednej z form określonych w regulaminie, Kupujący akceptuje zasady sprzedaży wynikające z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 6. Galeria R&R zastrzega, że rzeczywisty wygląd danego przedmiotu może różnić się od jego fotografii, co może być wynikiem różnicy między dwuwymiarowym zdjęciem a trójwymiarowym przedmiotem, jak również różnych ustawień sprzętu komputerowego.
 7. Kupujący zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych w trakcie rejestrowania w systemie i w trakcie składania zamówienia oraz do ich bieżącej aktualizacji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 8. Stronami umowy sprzedaży zawieranej na podstawie regulaminu są: Kupujący (dalej Kupujący lub Konsument) oraz Galeria R&R z siedzibą w Łodzi (dalej również Sklep).
 9. Kupujący może kontaktować się z Galerią R&R za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres biuro@galeriarr.pl oraz za pośrednictwem telefonu o numerze +48 42 2073472.

 

§2

OFERTA

 

 1. Prezentowane przedmioty są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Wszystkie prezentowane ceny wyrażone są w złotych polskich i w euro. Są one cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 3. Galeria R&R zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen prezentowanych przedmiotów. Zastrzega sobie również prawo do usuwania i dodawania prezentowanych przedmiotów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Uprawnienia powyższe nie dotyczą jednak przedmiotów, co do których zostało już złożone zamówienie - ich cena może zostać zmieniona jedynie za porozumieniem stron.
 4. Ceną obowiązującą Kupującego jest cena wskazana przed złożeniem zamówienia, powiększona o zaakceptowane przez Kupującego koszty transportu i inne koszty dodatkowe. Koszty transportu pokrywa Kupujący.
 5. W związku z faktem, że prezentowane przedmioty są jednostkowe i niepowtarzalne, może zaistnieć sytuacja, że przedmiot określony jako dostępny, zostanie sprzedany osobie trzeciej, zanim informacja o tym fakcie zostanie uwidoczniona w serwisie Galerii R&R.

 

§3

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

 

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej http://www.galeriarr.pl.
 2. Informacje o statusie realizacji zamówienia są przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.
 3. Składając zamówienie Kupujący wybiera formę zapłaty spośród wskazanych w punkcie 5 poniżej.
 4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Kupującego w przypadku wyboru sposobu płatności opisanego w p. 5a (i) bądź po dokonaniu zapłaty w przypadku wyboru sposobu płatności opisanego w p. 5a (ii), Galeria R&R przesyła na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży produktu oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. Dostępne są następujące formy zapłaty za przedmioty nabywane w Galerii R&R:
  1. przedpłata:
   1. za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego;
   2. za pośrednictwem serwisu PayU: przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą,
 6. W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w punkcie 5a (i) powyżej (przedpłata za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego), Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak zaksięgowania środków na rachunku Galerii R&R w tym terminie oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży towaru i spowoduje anulowanie zamówienia. Po zaksięgowaniu środków wpłaconych w w/w terminie Galeria R&R dokonuje wysyłki zamówionych przedmiotów. Jednocześnie po dokonaniu wysyłki na adres e-mail Kupującego zostaje wysłana informacja o nadaniu przesyłki.
 7. W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w punkcie 5a (ii) powyżej (przedpłata za pośrednictwem serwisu PayU: przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą), Kupujący jest obowiązany dokonać zapłaty ceny natychmiast po złożeniu zamówienia. Brak zapłaty oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży i spowoduje anulowanie zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty Galeria R&R dokonuje wysyłki zamówionych przedmiotów. Jednocześnie po dokonaniu wysyłki na adres e-mail Kupującego zostaje wysłana informacja o nadaniu przesyłki.

 

§4

DOSTAWA

 

 1. Zamówiony przedmiot jest dostarczany przesyłką kurierską Pocztex w serwisie Express 24 z zadeklarowaną wartością, a jej orientacyjny łączny koszt jest prezentowany przy dodawaniu każdego kolejnego przedmiotu do koszyka oraz sumowany na bieżąco w koszyku. Ostateczny koszt przesyłki zostanie określony przed zatwierdzeniem złożenia zamówienia przez Kupującego. Przesyłka jest nadawana w terminie 7 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. W zależności od wyboru Kupującego przesyłka zawiera fakturę VAT marża bądź paragon fiskalny na sprzedane towary.
 3. Zamówiony przedmiot zostanie dostarczony w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia jego wysłania.
 4. W przypadku dokonania zakupu przedmiotu lub przedmiotów, których łączna cena przewyższa kwotę 70.000 zł, dostawa odbywa się transportem własnym Galerii R&R, na jej koszt.
 5. Kupujący może też wybrać opcję odbioru własnego. W takim wypadku odbiór przedmiotu może nastąpić najwcześniej w dniu wskazanym przez Galerię R&R w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§5

REKLAMACJE I ZWROTY

 

 1. Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane Kupujący nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Galerią R&R w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 2. Przez okres jednego roku od daty wydania przedmiotu Kupującemu będącemu konsumentem, Galeria R&R ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 121 ze zmianami) – art. 568 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego.
 3. Galeria R&R jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w przedmiocie w tej samej chwili.
  Jeżeli przedmiot ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Galeria R&R niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot był już naprawiany albo Galeria R&R nie uczyniła zadość obowiązkowi usunięcia wady.
  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady. Galeria R&R jest obowiązana usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Galeria R&R może odmówić usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.
  Z uwagi na jednostkowość poszczególnych przedmiotów, roszczenie o wymianę przedmiotu na wolny od wad Kupującemu nie przysługuje.
 4. Jeżeli przedmiot ma wadę, reklamacji należy dokonać wysyłając na adres e-mail biuro@galeriarr.pl list zawierający numer zamówienia oraz krótki opis przyczyny reklamacji.
 5. Po uzgodnieniu z Galerią R&R reklamowany wadliwy przedmiot wraz z kopią faktury i opisem określającym rodzaj wady oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań należy dostarczyć na adres Galerii R&R. Reklamowany przedmiot powinien zostać przesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport przesyłką Pocztex w serwisie Express 24 z zadeklarowaną wartością równą cenie sprzedaży. Jeżeli ze względu na rodzaj przedmiotu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie przedmiotu przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić przedmiot Galerii R&R w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 6. Koszty wysyłki i ubezpieczenia reklamowanego przedmiotu ponosi Galeria R&R. Galeria R&R nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 7. Galeria R&R poinformuje Kupującego o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu reklamacji w terminie czternastu dni od momentu doręczenia przesyłki reklamacyjnej. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Galeria R&R nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.
 8. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy bierze się pod uwagę charakter przedmiotu i cel jego nabycia. Koszty naprawy ponosi Galeria R&R, w tym koszt przesyłki zwrotnej.
 9. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną przedmiot zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego lub obniżenia ceny Galeria R&R wystawi odpowiednią fakturę korygującą i postąpi zgodnie z procedurą opisaną w §6 pkt 11.
 10. W przypadku, jeżeli Kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie przedmiotu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie przedmiotu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Galerię R&R (adres: ul. Nawrot 4/II, telefon +48 42 2073472, e-mail: biuro@galeriarr.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres biuro@galeriarr.pl. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Galeria R&R prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Galeria R&R zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z odbioru własnego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Galeria R&R została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Galeria R&R dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji lub na rachunek wskazany przez Konsumenta; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przedmiotu lub do czasu dostarczenia do Galerii R&R dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Odesłanie lub przekazanie przedmiotu powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Galerię R&R o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle przedmiot przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na poziomie kosztów dostawy do Konsumenta.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości przedmiotu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu.
 9. Zwracany przedmiot zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy zostanie odesłany w opakowaniu zapewniającym jego właściwe zabezpieczenie na czas transportu, z kompletną jego zawartością, a sam przedmiot oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły żadnych śladów używania.
 10. Zwracany przedmiot należy odesłać na własny koszt przesyłką Pocztex w serwisie Express 24 z zadeklarowaną wartością równą cenie sprzedaży. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Galeria R&R ma zwrócić uiszczoną przez Kupującego cenę. W ciągu dwóch dni roboczych od momentu dostarczenia odesłanego przedmiotu do Galerii R&R, towar ten zostanie sprawdzony. Jeżeli będzie spełniał on wymienione w punkcie 9 i 10 wymagania, odstąpienie będzie skuteczne.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

 

§7

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe podane przez Kupującego w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Przemysława Rasza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Galeria Srebra i Światła R&R z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nawrot 4/II, będącego Administratorem Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Galerię R&R, które wymagają podania danych osobowych. Galeria R&R przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Galerię R&R zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10. maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18. lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), oraz przepisami wykonawczymi do w/w aktów prawnych.
 4. Galeria R&R zbiera i przetwarza elektronicznie wyłącznie te informacje o użytkownikach systemu, które są niezbędne do zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamówionych materiałów.
 5. Kupujący podając dane osobowe oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego Galeria Srebra i Światła R&R.

 

§8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Galeria R&R oświadcza, że materiały informacyjne opublikowane w serwisie zostały przygotowane z należytą starannością.
 2. Galeria R&R nie ponosi odpowiedzialności za przydatność publikowanych informacji. Całą odpowiedzialność za konsekwencje wykorzystania dostarczonych informacji przejmuje na siebie Kupujący.

 

§9

PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE

 

 1. Strona internetowa www.galeriarr.pl jest chroniona prawem autorskim. Wszystkie prawa do projektu i zawartości strony w postaci materiałów tekstowych, graficznych, zdjęciowych oraz ich ułożenia i sposobu prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Galerii R&R.
 2. Korzystanie z serwisu jest dopuszczalne w zakresie w nim określonym pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe.
 3. Jakiekolwiek nieuprawnione naruszenie praw autorskich, wykorzystanie znaków towarowych, stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i może skutkować odpowiedzialnością finansową i karną.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30. maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18. lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10. maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Załączniki stanowią integralną część regulaminu. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją treści załączników.
 3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu. Jeżeli Galeria R&R nie uznała reklamacji Kupującego, a ten się nie zgadza z jej decyzją, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do właściwego sądu powszechnego, celem rozpatrzenia jego reklamacji lub dochodzenia roszczeń.

  Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym w szczególności z mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Konsument powinien wówczas zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Warunkiem skorzystania z metod polubownych jest zakończenie procesu reklamacyjnego i wyrażenie przez obie strony zgody na postępowanie. Zasady dostępu do pozasądowych alternatywnych metod rozstrzygania sporów zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.
 4. Kupujący akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Kupującego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Kupującego, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Kupującego. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO GALERIA SREBRA I ŚWIATŁA R&R

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Sklep internetowy Galeria Srebra i Światła R&R prowadzony przez Przemysława Rasza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Galeria Srebra i Światła R&R z siedzibą w Łodzi (90-060), ul. Nawrot 4/1, telefon *48 42 2073472, e-mail: …………………)

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………………………

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………

- Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………………………………………………………………………

- Data …………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.